مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین

 

مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین تا کنون بارها در برنامههای مختلف تلویزیون (مانند برنامه طعم زندگی و برنامه به خانه برمیگردیم و مجله بارداری) توسط کارشناسان امور خانواده به مردم معرفی و توصیه شدهاند. چند مورد از موارد مذکور را میتوانید در ذیل مشاهده فرمایید.

معرفی کتابها در برنامه مجله بارداری تلویزیون توسط مترجم

معرفی کتاب همه مادران سالماند اگر در برنامه مجله بارداری تلویزیون توسط مترجم

معرفی کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر در برنامه طعم زندگی

معرفی کتاب همه کودکان سالماند اگر در برنامه طعم زندگی

معرفی کتابها در برنامه به خانه برمیگردیم

تبلیغات کتابها در سطح تهران

 

 

 

                                                                                                                    بازگشت به صفحه اصلی